Gujarati :

જન ગણ મન અધિનાયક જય હે!
ભારત ભાગ્ય વિધાતા!
પંજાબ, સિંધુ, ગુજરાત, મરાઠા,
દ્રાવિડ, ઉત્કળ, વંગ!
વિંધ્ય, હિમાચલ, યમુના, ગંગ,
ઉચ્ચલ જલધિ તરંગ!

તવ શુભ નામે જાગે!
તવ શુભ આશિષ માગે!
ગાહે તવ જય ગાથા!
જન ગણ મંગળ દાયક જય હે ભારત ભાગ્ય વિધાતા!
જય હે! જય હે! જય હે!
જય જય જય જય હે!

জন গণ মন (Bengali Script)

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিষ মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে॥

ਜਨ ਗਣ ਮਨ (PUNJABI)

ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਅਧਿਨਾਯਕ ਜਯਹੇ,
ਭਾਰਤ ਭਾਗ੍ਯ ਵਿਧਾਤਾ!
ਪਂਜਾਬ, ਸਿਂਧੁ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਰਾਠਾ,
ਦ੍ਰਾਵਿਡ, ਉਤ੍ਕਲ਼, ਵਂਗ!
ਵਿਂਧ੍ਯ, ਹਿਮਾਚਲ, ਯਮੁਨਾ, ਗਂਗ,
ਉਚ੍ਚਲ ਜਲਧਿਤਰਂਗ!

ਤਵ ਸ਼ੁਭਨਾਮੇ ਜਾਗੇ!
ਤਵ ਸ਼ੁਭ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਗੇ!
ਗਾਹੇ ਤਵ ਜਯ ਗਾਥਾ!
ਜਨਗਣ ਮਂਗਲ਼ਦਾਯਕ ਜਯਹੇ ਭਾਰਤ ਭਾਗ੍ਯਵਿਧਾਤਾ!
ਜਯਹੇ! ਜਯਹੇ! ਜਯਹੇ! ਜਯ ਜਯ ਜਯ ਜਯਹੇ!

జన గణ మన (TELUGU)

జన గణ మన అధినాయక జయహే,
భారత భాగ్య విధాతా!
పంజాబ, సింధు, గుజరాత, మరాఠా,
ద్రావిడ, ఉత్కళ, వంగ!
వింధ్య, హిమాచల, యమునా, గంగ,
ఉచ్చల జలధితరంగ!

తవ శుభనామే జాగే!
తవ శుభ ఆశిష మాగే!
గాహే తవ జయ గాథా!
జనగణ మంగళదాయక జయహే భారత భాగ్యవిధాతా!
జయహే! జయహే! జయహే! జయ జయ జయ జయహే!

ஜன க3ண மன (TAMIL)

ஜன க3ண மன அதி4னாயக ஜயஹே,
பா4ரத பா4க்3ய விதா4தா!
பஞ்ஜாப,3 ஸின்து4, கு3ஜராத, மராடா2,
த்3ராவிட,3 உத்கல்த,3 வங்க3!
வின்த்4ய, ஹிமாசல, யமுனா, க3ங்க,3
உச்சல ஜலதி4தரங்க3!

தவ ஶுப4னாமே ஜாகே3!
தவ ஶுப4 ஆஶிஷ மாகே3!
கா3ஹே தவ ஜய கா3தா2!
ஜனக3ண மங்க3ல்த3தா3யக ஜயஹே பா4ரத பா4க்3யவிதா4தா!
ஜயஹே! ஜயஹே! ஜயஹே! ஜய ஜய ஜய ஜயஹே!

ಜನ ಗಣ ಮನ (KANNADA)

ಜನ ಗಣ ಮನ ಅಧಿನಾಯಕ ಜಯಹೇ,
ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಾ!
ಪಂಜಾಬ, ಸಿಂಧು, ಗುಜರಾತ, ಮರಾಠಾ,
ದ್ರಾವಿಡ, ಉತ್ಕಳ, ವಂಗ!
ವಿಂಧ್ಯ, ಹಿಮಾಚಲ, ಯಮುನಾ, ಗಂಗ,
ಉಚ್ಚಲ ಜಲಧಿತರಂಗ!

ತವ ಶುಭನಾಮೇ ಜಾಗೇ!
ತವ ಶುಭ ಆಶಿಷ ಮಾಗೇ!
ಗಾಹೇ ತವ ಜಯ ಗಾಥಾ! ಜನಗಣ ಮಂಗಳದಾಯಕ ಜಯಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯವಿಧಾತಾ!
ಜಯಹೇ! ಜಯಹೇ! ಜಯಹೇ! ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯಹೇ!

ജന ഗണ മന (MALYALAM)

ജന ഗണ മന അധിനായക ജയഹേ,
ഭാരത ഭാഗ്യ വിധാതാ!
പംജാബ, സിംധു, ഗുജരാത, മരാഠാ,
ദ്രാവിഡ, ഉത്കല, വംഗ!
വിംധ്യ, ഹിമാചല, യമുനാ, ഗംഗ,
ഉച്ചല ജലധിതരംഗ!

തവ ശുഭനാമേ ജാഗേ!
തവ ശുഭ ആശിഷ മാഗേ!
ഗാഹേ തവ ജയ ഗാഥാ!
ജനഗണ മംഗലദായക ജയഹേ ഭാരത ഭാഗ്യവിധാതാ!
ജയഹേ! ജയഹേ! ജയഹേ! ജയ ജയ ജയ ജയഹേ!

ଜନ ଗଣ ମନ (ORIYA)

ଜନ ଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ ଜୟହେ,
ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ଵିଧାତା!
ପଂଜାବ, ସିଂଧୁ, ଗୁଜରାତ, ମରାଠା,
ଦ୍ରାଵିଡ, ଉତ୍କଳ, ଵଂଗ!
ଵିଂଧ୍ୟ, ହିମାଚଲ, ୟମୁନା, ଗଂଗ,
ଉଚ୍ଚଲ ଜଲଧିତରଂଗ!

ତଵ ଶୁଭନାମେ ଜାଗେ!
ତଵ ଶୁଭ ଆଶିଷ ମାଗେ!
ଗାହେ ତଵ ଜୟ ଗାଥା!
ଜନଗଣ ମଂଗଳଦାୟକ ଜୟହେ ଭାରତ ଭାଗ୍ୟଵିଧାତା!
ଜୟହେ! ଜୟହେ! ଜୟହେ! ଜୟ ଜୟ ଜୟ ଜୟହେ!

জন গণ মন (ASSAMEES)

জন গণ মন অধিনাযক জযহে,
ভারত ভাগ্য বিধাতা!
পংজাব, সিংধু, গুজরাত, মরাঠা,
দ্রাবিড, উত্কল, বংগ!
বিংধ্য, হিমাচল, যমুনা, গংগ,
উচ্চল জলধিতরংগ!

তব শুভনামে জাগে!
তব শুভ আশিষ মাগে!
গাহে তব জয গাথা!
জনগণ মংগলদাযক জযহে ভারত ভাগ্যবিধাতা!
জযহে! জযহে! জযহে! জয জয জয জযহে!

जन गण मन

जन गण मन अधिनायक जयहे,
भारत भाग्य विधाता!
पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा,
द्राविड, उत्कल, वंग!
विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंग,
उच्चल जलधितरंग!

तव शुभनामे जागे!
तव शुभ आशिष मागे!
गाहे तव जय गाथा!
जनगण मंगलदायक जयहे भारत भाग्यविधाता!
जयहे! जयहे! जयहे! जय जय जय जयहे!

जन गण मन (SANSKRIT)

जन गण मन अधिनायक जयहे,
भारत भाग्य विधाता!
पञ्जाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा,
द्राविड, उत्कल, वङ्ग!
विन्ध्य, हिमाचल, यमुना, गङ्ग,
उच्चल जलधितरङ्ग!

तव शुभनामे जागे!
तव शुभ आशिष मागे!
गाहे तव जय गाथा!
जनगण मङ्गलदायक जयहे भारत भाग्यविधाता!
जयहे! जयहे! जयहे! जय जय जय जयहे!

ජන ගණ මන (SINHALA)

ජන ගණ මන අධිනායක ජයහේ,
භාරත භාග්ය විධාතා!
පංජාබ, සිංධු, ගුජරාත, මරාඨා,
ද්රාවිඩ, උත්කළ, වංග!
විංධ්ය, හිමාචල, යමුනා, ගංග,
උච්චල ජලධිතරංග!

තව ශුභනාමේ ජාගේ!
තව ශුභ ආශිෂ මාගේ!
ගාහේ තව ජය ගාථා!
ජනගණ මංගළදායක ජයහේ භාරත භාග්යවිධාතා!
ජයහේ! ජයහේ! ජයහේ! ජය ජය ජය ජයහේ!

جان گان مین۔ (URDU)

جان گن من ادھینائک جیا ارے ،
بھارت بھاگیہ ودھاٹا!
پنجاب ، سندھ ، گجرات ، مراٹھا ،
دراوڑ ، اتکل ، وانگا!
ونڈھیا ، ہماچل ، جمنا ، گنگا ،
ہائی واٹر کلر!

پھر جاگو اچھی قسمت!
پھر اچھی برکتیں مانگو!
گاھے تاو جائی ساگا!
لوگ خوش قسمت ہیں ، جئے بھارت ، قسمت کے خالق!
سلام! سلام! سلام! جئے جے جے

जन गण मन (MARATHI)

जन गण मन अधिनायक जया अहो,
भारत भाग्य विधाता!
पंजाब, सिंधू, गुजरात, मराठा,
द्रविड, उत्कल, वंगा!
विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा,
उंच जल रंग!

मग जागे व्हा शुभेच्छा!
मग चांगले आशीर्वाद मागा!
गहे तव जय गाथा!
लोक भाग्यवान आहेत, जयहे भारत, दैव निर्माण करणारे!
गारा! गारा! गारा! जय जय जय जयहे!